ჰაპლოჯგუფ? G

  ISOGG
  ეს ჯგუფ? სავარაუდოდ წარმო?შვა დასავლეთ აზ?აშ?, თუმცა ძველ? დნმ-?ს არქონ?ს გამო ძნელ?ა ამ?ს დადასტურება. ეს ჯგუფ? პ?რველ? ?ყო რომელ?ც გამოეყო F ჯგუფს

  23Andme
  ჰაპლოჯგუფ? G წარმო?შვა 16000 წლ?ს წ?ნ ან დასავლეთ აზ?აშ? ან კავკას?აშ?. მ?წათმოქმედებ?ს გავრცელებ?ს შემდეგ 10000 წლ?ს წ?ნ ?ს გავრცელდა ახლო აღმოსავლეთ?დან ევროპაშ?. აგრეთვე გვხვდება აღმოსავლეთ აფრ?კაშ? და ვრცელდება მალა?ს არქ?პელაგამდე.
  კონცენტრაც?ა კავკას?აშ?: ამ ჯგუფ?ს კავკას?აშ? წარმოშობ?ს ვარ?ანტს ხელს უწყობს ?ს ფაქტ? რომ ამ რეგ?ონშ? განსაკუთრებ?თ დ?დ? რაოდენობ?თ ვხვდებ?თ ამ ჯგუფს. ოსებ?ს 60 პროცენტს და ქართველებ?ს 30 პროცენტს სწორედ ეს ჯგუფ? აქვთ. ასევე ვხვდებ?თ ამ ჰაპლოჯგუფს ავღანეთშ?, ?რანსა და პაკ?სტანშ?.
  G ჰაპლოჯგუფ? ევროპაშ?: ევროპაშ? ამ ჯგუფ?ს ყველაზე დ?დ კონცენტრაც?ას ვხვდებ?თ ჩრდ?ლოეთ სარდ?ნ?აშ?, სადაც ?ს აღწევს 25 პროცენტს. ასევე ვხვდებ?თ ჩრდ?ლო აღმოსავლეთ ?ტალ?აშ? სადაც აღწევს 12 პროცენტს. დაბალ? ს?ხშ?რ?თ ვხვდებ?თ სამხრეთ საფრანგეთშ?, დასავლეთ ავსტრ??ს ტ?როლ?ს რეგ?ონშ? და შვედეთშ?. ამ უკანასკნელშ? G ?ს ს?ხშ?რე აღწევს 4 პროცენტს. აღმოსავლეთ შვედეთშ? უპსალას რეგ?ონშ? აღწევს 12 პროცენტს. არაბთა ექსპანს?ამ ეს ჯგუფ? შე?ტანა ჩრდ?ლო აფრ?კაშ? დღეს ამროკოელთა მესამედ? ამ ჯგუფ?ს მატარებელ?ა.
  ეს ჯგუფ? ასევე გხვდება ებრაულ დ?ასპორებშ?. აშკენაზებ?ს დაახლოებ?თ 10 პროცენტშ?. ?ს?ნ? აღმოსავლეთ ევროპაშ? გადავ?დნენ დაახლოებ?თ 1000 წლ?ს წ?ნ. ?ბერ??ს სეფარდებშ? აღწევს 16 პროცენტს. სავარაუდოდ ფ?ნ?კ?ელებ?ს ექსპანს?ამ შეუწყო ამ ჯგუფ?ს შესვლამ ხელ? დაახლოებ?თ 3500 წლ?ს წ?ნ.
  ruk2
  dle